nl en
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

CIGO Zevenkamp... Heel veel keuze! Dus laat je verassen....

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U ONVOORWAARDELIJK DE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U DE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Leeftijd
De minimale leeftijd voor het gebruik van de website www.cigo7kamp.nl en het plaatsen van een bestelling bij www.cigo7kamp.nl is 18 jaar.
Bij het plaatsen van een bestelling verklaart de besteller de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Tot standkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt.

Levering
Alle producten uit deze catalogus hebben wij normaal gesproken op voorraad; als dat niet zo is geven wij bij het artikel een indicatie van de levertijd aan. Aan de op deze website vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na. Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan weet u precies waar u aan toe bent!

Nalevering
Indien wij een product dat op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Afleveradres
Als afleveradres hanteren wij het adres dat U bij uw bestelling aangegeven heeft. Als u uw bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben, kan dat natuurlijk. U dient dit dan wel bij uw bestelling te vermelden.

Retourservice
Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, belt u dan even met 010-2108630. U kunt ook via email info@cigo7kamp.nl contact met ons opnemen. Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele ongeopende verpakking, terug.

Inpakfouten
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging telefonisch of per email (info@cigo7kamp.nl) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 24 tot 48 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Garantie
Op een deel van de producten op deze website geldt een garantietermijn. Dit staat vermeld bij de productbeschrijving. De garantie betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid. Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze door CIGO Zevenkamp kosteloos hersteld. Het kan zijn dat wij u gratis een nieuw onderdeel toesturen, dat wij het product gratis omruilen voor een nieuw exemplaar of voor een vervangend product. Indien wij u met geen van deze alternatieven een bevredigende oplossing kunnen bieden, zullen wij het aanschafbedrag op uw rekening terugstorten. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen (telefonisch: 010-2108630 of per email info@cigo7kamp.nl).
In de gevallen dat een garantieclaim niet terecht is zullen te allen tijde onderzoeks- en/of verzendkosten voor het retour sturen berekend worden. U ontvangt hiervoor een factuur welke betaald dient te worden voordat wij de goederen retour sturen.
Wenst u de onderzoeks- en/of verzendkosten niet te voldoen dan wordt dat gezien als dat u afstand van de goederen doet.

Betaling
Dit kan middels betaling via iDEAL, Bancontact of GiroPay.

Productinformatie
In deze online shop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Aansprakelijkheid
CIGO Zevenkamp aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (info@cigo7kamp.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht
CIGO Zevenkamp heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat CIGO Zevenkamp gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CIGO Zevenkamp kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

 

Leveringsvoorwaarden

Op alle diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van CIGO Zevenkamp van toepassing. We hebben een aantal belangrijke voorwaarden voor u op een rijtje gezet. De algemene voorwaarden blijven echter leidend en dient u dus te lezen!

1. De op de website getoonde afbeeldingen van zijn niet op ware grootte. Aan afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Op rookwaren zit geen garantie. Deze worden namelijk niet gebruikt maar geconsumeerd.

3. Uitgesloten van het herroepingrecht zijn alle door CIGO Zevenkamp geleverde rookwaren omdat het hier om bederfelijke goederen gaat die onderhevig zijn aan accijnzen. U heeft dus niet het recht om deze zonder opgaaf van redenen te retourneren.

4. U kunt binnen drie dagen nadat u de bestelling heeft ontvangen reclameren op onvolkomenheden van de aan u geleverde goederen.

5. U dient bij constatering van een beschadiging aan de verzendverpakking dit direct te melden aan CIGO Zevenkamp en vast te laten leggen bij de partij die de bestelling aflevert. Een reclamering waarbij de oorzaak een ondeugdelijk vervoer is en waarbij dit te constateren was aan de verzendverpakking en waarbij de consument dit niet heeft laten vastleggen bij ontvangst hoeft door de ondernemer niet gehonoreerd te worden. 

6. Mocht u bij uw bestelling onjuiste adresgegevens hebben ingevuld en de zending kan niet afgeleverd worden, dan zal de zending aan ons worden geretourneerd. Wij zullen uw bestelling dan aan u crediteren via de methode die u gebruikt heeft tijdens het afrekenen. De gemaakte verzendkosten en kosten voor de betaalmetode zullen wij echter niet crediteren, daar deze kosten door ons reeds zijn gemaakt.

Als je onze website gebruikt, krijg je van ons cookies! We slaan geen persoonlijke gegevens op.Deze website is alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar. Verifieer je leeftijd om verder te gaan.